SPAWC 2014

Toronto - June 2014

Technical Program Committee

Co-Chairs

Eduard Jorswieck, Technical University of Dresden
Akbar Sayeed, University of Wisconsin, Madison

Committee

Biao Chen
Chong-Yung Chi
Philippe Ciblat
Shuguang Cui
Tim Davidson
Min Dong
Feifei Gao
Kaibin Huang
Joakim Jalden
Shi Jin
Erik Larsson
Amir Leshem
David J. Love
Matthew McKay
Urbashi Mitra
Chandra Murthy
Michael Rabbat
Ahmed Sadek
Gesualdo Scutari
Mathini Sellathurai
Dirk Slock
Milica Stojanovic
Weifeng Su
Cihan Tepedelenlioglu
Zhi Tian
Wolfgang Utschick
Sergiy Vorobyov
Pengfei Xia
Rui Zhang
Shengli Zhou